Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Strony Internetowej szkolamuzycznawyszkow.pl z dnia 30.10.2018r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Strony Internetowej szkolamuzycznawyszkow.pl jest skierowana do Użytkowników Strony Internetowej. Określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Strony Internetowej.
 2. Regulamin Strony Internetowej jest dostępny pod następującym adresem: szkolamuzycznawyszkow.pl/regulamin.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej. Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator Danych”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator – Dyrekcja Szkoły Muzycznej ,,Miłość – Muzyka – Pasja”, z adresem: ul. Świętojańska 11, 07-200 Wyszków, z telefonem 605 600 061, oraz osoby trzecie, zatrudnione do obsługi Strony Internetowej i związane umową.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator Danych ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. Zbierane dane

Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane zbierane w celu rejestracji konta

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem założenia Konta przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić założenie Konta przez Użytkownika, gdyż Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu odpowiedniej obsługi Konta Użytkownika. 
 2. Użytkownik może podać dodatkowe dane, takie jak: imię, nazwisko, nick, adres korespondencyjny i numer telefonu Użytkownika w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Administratorami i Szkołą Muzyczną  ,,Miłość – Muzyka – Pasja” w Wyszkowie a Użytkownikiem. Użytkownik podaje dodatkowe dane dobrowolnie. Podanie dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.
 3. Administrator zbiera dane Użytkownika w celu zapewnienia przepływu informacji związanych z posiadanym przez Użytkownika Kontem na Stronie Internatowej.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 5. Login i Hasło są poufne. Powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, To umożliwia m.in.:
  a) podnoszenie jakości Strony.
  b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści.
  c) tworzenie statystyk oglądalności.
  d) śledzenie preferencji Użytkownika.
  e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies). W efekcie uniemożliwi to przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Strony Internetowej oraz danych demograficznych Użytkowników. Jest on stosowany w celu prowadzenia analiz oraz działań marketingowych.
  3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

 

3. Wykorzystanie danych

1. Danych podanych przez użytkownika Administrator używa do:

a) zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika.
b) ułatwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Szkołą Muzyczną w Wyszkowie.
c) przyjmowania i rozpatrywania próśb oraz zapytań Użytkowników.
d) wsparcia procesów związanych z nauką Użytkownika w Szkole Muzycznej w Wyszkowie.
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania Strony Internetowej.

2. Dane zbierane automatycznie

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Strony Internetowej oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
 2. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze i oceny, mogą zostać użyte w celu promocji Strony Internetowej.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Strona Internetowa notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej.

3. Inne

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

   

  4. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i udostępnienie danych.

  1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Mowa tu o podmiotach świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Stroną Internetową, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu.
  2. Administrator udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

   

  5. Prawo dostępu do danychosobowych

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Może też żądać zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych. Ma prawo również żądać usunięcia danych, które są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na Stronie Internetowej przy użyciu Hasła oraz Loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

   

  6. Zabezpieczenie danych osobowych

  1. Administrator oraz podmioty trzecie jako Administratorzy Danych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych. W szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła) oraz za umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
  4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione. Zobowiązany jest również zawiadomić o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej.

   

   7. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony Internetowej.
  3. Administrator zastrzega sobie także prawo do zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

   

  8. Sieci Społecznościowe

  1. Na Stronie Internetowej znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Twiter (tzw. „Social Plugins”).
  2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych. Następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
  3. Jeśli podczas wizyty na Stronie Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony Internetowej oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
  4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Strony Internetowej. Komentarz opublikowany na stronach Strony Internetowej przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
  5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

   

  9. Kontakt

  1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres wskazany w Regulaminie Strony Internetowej.
  2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
  3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
       a) okoliczności Siły Wyższej.
       b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość.
       c) zmiany oferty Strony Internetowej. Z zastrzeżeniem, że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do nowej oferty i jej warunków.
   Administrator powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Administratorowi przez Użytkownika. To jest adres wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie.