Regulamin

Regulamin strony internetowej szkolamuzycznawyszkow.pl z dnia 30.10.2018r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Strona Internetowa szkolamuzycznawyszkow.pl jest własnością Szkoły Muzycznej ,,Miłość – Muzyka – Pasja” w Wyszkowie, nazywanej dalej Szkołą.
 2. Stronę Internetową prowadzą Administratorzy – Dyrektor Szkoły oraz osoby trzecie, zatrudnione w celu obsługi i aktualizacji strony.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej szkolamuzycznawyszkow.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

2. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Hasło 

Ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Kod ten jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.

2. Konto 

Zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży. Z wykorzystaniem Konta Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści.

3. Login

Adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.

4. Polityka Prywatności

Zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem szkolamuzycznawyszkow.pl/polityka-prywatnosci/.

5. Siła Wyższa

Zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia osoba, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć. Osoba ta wystąpieniu zdarzenia nie mogła również zapobiec. Zdarzenie uniemożliwia tej osobie trwale lub przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

6. Strona Internetowa

Strona Internetowa Szkoły Muzycznej ,,Miłość – Muzyka – Pasja” w Wyszkowie z adresem:  szkolamuzycznawyszkow.pl

7. Treść

Komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika na Stronie Internetowej.

8. Użytkownik

Osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna, która korzysta ze Strony Internetowej – zamieszcza komentarze i oceny, pobiera materiały i korzysta z treści zamieszczonych na Stronie Internetowej.

3. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. Korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej.
 2. Niepodejmowania działań takich jak:
      a) rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej własnej informacji handlowej,
      b) podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie jest adresatem.
 3. Korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 4. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Użytkownik ma prawo:

 1. Powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności, a także o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta.

3. Wiadomości i komunikaty

 1. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Administratora pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy informatyczne Strony Internetowej. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Strony Internetowej (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym,Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Administratora powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj.wskazany przez Administratora jako właściwy do korespondencji. Informacje o korespondencyjnych adresach Administratora można znaleźć na Stronie Internetowej w zakładce ,,Kontakt”.

4. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej nie będzie:
      a) naruszał Regulaminu,
      b) podawał informacji oraz danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
      c) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Administrator, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może usunąć Konto Użytkownika.

 

4. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator Danych”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator – dyrekcja Szkoły Muzycznej ,,Miłość – Muzyka – Pasja”, z adresem: ul. Świętojańska 11, 07-200 Wyszków, z telefonem 605 600 061, oraz osoby trzecie, zatrudnione do obsługi Strony Internetowej i związane umową.

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Internetowej (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Internetowej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do celów obsługi konta Użytkownika. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratorów Danych zgodnie z Polityką Prywatności.

3. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 2. Administrator Danych może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika zgodnie z art.28 RODO.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika.

5. Prawo dostępu/edycji/usunięcia danych

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

6. Pliki Cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Administratora na Stronie Internetowej można znaleźć w Polityce Prywatności Strony Internetowej.